Tổng hợp hơn 3000 đồ án

Thảo luận trong 'ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN' bắt đầu bởi VQA, 23/10/11.

 1. VQA Administrator

  Tổng hợp hơn 3000 đồ án khoa điện


  Mã:
  1.doc 637 KB  10/25/2005
  2.doc 461 KB  11/17/2006
  A Danh môc.doc 201 KB  3/11/2008
  ac quy tu dong .doc 1972 KB  6/5/2007
  ANH KIEN PHA LAI 2 chuo..   964 KB  6/12/2007
  bai tap lop he thong di..   1073 KB  6/14/2006
  bao cao khoa dien_dien ..   1471 KB  5/6/2007
  bao cao thi nghiem mach..   105 KB  6/14/2006
  bao cao thuc tapDCKDB 3..   98 KB  10/17/2005
  Bao cao tot nghiep2.doc 4504 KB  11/27/2007
  bao ve may bien ap.DOC 1453 KB  6/14/2006
  bao ve role tram bien a..   1009 KB  6/14/2006
  bap cao thuc tap timhie..   569 KB  6/14/2006
  Bc kien tap Pha Lai -25..   142 KB  4/8/2006
  bc truyen dong dien.DOC 242 KB  7/7/2006
  Bctt dien mayphayCNC-31..   1699 KB  4/6/2006
  BCtt dienKT-42.doc 624 KB  7/15/2006
  Bctt dktd-10.doc 112 KB  3/27/2006
  Bctt KTdien-36.doc 454 KB  7/15/2006
  bctt may dien-29.doc 372 KB  7/7/2006
  Bctt maydien-28.doc 1484 KB  3/8/2006
  BCtt maydien-35.doc 558 KB  4/6/2006
  BCtt TDH nmkinhnoi-47.DOC   1233 KB  7/15/2006
  bctt tram Bala-Hadong-1..   4341 KB  12/23/2005
  Bctt tram Hadong-9.doc 44 KB  1/22/2006
  Bctt tram110kv-46,bctt...   497 KB  7/7/2006
  Bctt XM Bimson-32.DOC 167 KB  7/15/2006
  bia dien.DOC 102 KB  7/29/2007
  Bien doituongtu-so ADC-..   260 KB  7/9/2002
  Biendoi tuongtu-so -29...   427 KB  12/5/2005
  Bientan 650-55.doc 4996 KB  6/9/2006
  Bo DKhien PID-23.doc 505 KB  3/30/2006
  Bodem68-10.DOC 126 KB  7/29/2003
  BT KT truyendan-15.doc 289 KB  10/20/2005
  BT Tudonghoa-17.doc 593 KB  11/4/2002
  Btd DKTD-16.doc 412 KB  7/7/2006
  Capdien NM dongho -115...   1982 KB  6/13/2007
  CCD cokhi-99.doc 4053 KB  12/27/2005
  CCD nm ximang-88.doc 1181 KB  11/3/2007
  Ch2 - Gioi thieu ve acc..   373 KB  5/13/2007
  Ch4 - Mach dieu khien.doc   2355 KB  5/14/2007
  Ch5 - Mo phong tren may..   1895 KB  5/14/2007
  chi tiet tron.DOC 1356 KB  1/2/1999
  chong set choduon gday ..   6261 KB  6/14/2006
  chong xet.DOC 817 KB  6/14/2006
  cong nge ma.DOC 545 KB  6/14/2006
  Cong nghe dieu hoa.DOC 1605 KB  6/14/2006
  Cong tac to 1 chieu.doc 1131 KB  9/16/2002
  cong tac to dong co din..   1725 KB  6/14/2006
  cong tac to tu soay chi..   2844 KB  10/24/2000
  Cong to dien .doc 1470 KB  5/28/2007
  cong to soay chieu .rtf 6856 KB  6/10/2007
  cong ty giay Bai Bang.doc   1482 KB  7/15/2006
  Congtacto 1chieu-47.DOC 1202 KB  7/18/2005
  Congtacto XC 3pha-71.doc 1173 KB  11/9/2005
  congtacto xc3pha-62.DOC 788 KB  7/18/2005
  Congtacto xc3pha-99.DOC 1278 KB  2/6/2006
  cung cap dien vong bi...   952 KB  5/25/2006
  cung ca p dien1.DOC 3789 KB  6/14/2006
  cung cap dien .doc 5851 KB  5/22/2007
  Cung cap dien cho nha m..   1165 KB  5/15/2007
  cung cap dien cho nha m..   3257 KB  6/14/2006
  cung cap dien cho phan ..   814 KB  3/5/2008
  cung cap dien NM co khi..   1719 KB  5/25/2006
  Ð? ÁN MÔN H?C khí c? di..   1055 KB  6/14/2006
  Ð? Án môn h?c{ ÐCKÐB 3 ..   1590 KB  6/14/2006
  DA thiet ke he thong di..   766 KB  5/14/2006
  daychuyen congnghe capb..   1915 KB  6/16/2006
  Dc 1chieu dung MentorII..   1668 KB  2/28/2006
  Dc KDB longsoc-94.doc 1587 KB  7/10/2005
  Dc KDBlong soc-27.DOC 579 KB  10/26/2004
  dc ko dong b0.DOC 1325 KB  6/14/2006
  DC longsoc-46.doc 1375 KB  4/12/2006
  Dc roto dayquan-87,datn..   1392 KB  2/27/2006
  dc rotodayquan-26.DOC 440 KB  4/5/2005
  Dc1chieu-63.DOC 535 KB  2/18/2006
  Dchinh tocdo DC1chieu-7..   497 KB  2/18/2006
  Dckdb 1pha ddung-43.DOC 781 KB  2/8/2006
  DCkdb 1phadiendung-73.DOC   1140 KB  10/12/2005
  DCKDB 3 pha LS.doc 698 KB  11/8/2005
  DCKDB longsoc115KW-70.DOC   1992 KB  2/15/2006
  DCKDB ROTOlongsoc11KW-7..   1054 KB  12/29/2004
  DCKDB3pha longsoc-54.DOC 979 KB  2/15/2006
  DCOKDB3phalongsoc11K¦-6..   766 KB  2/7/2006
  DCROTOdayquan-32.DOC 464 KB  7/21/2005
  Desktop.rar 7767 KB  4/19/2008
  dien mot chieu.doc 849 KB  6/18/2006
  Dien NM dien-81.doc 1935 KB  9/18/2002
  Dieu chinh MFD.-88 .doc 1501 KB  8/20/2002
  dieu khien dong co dien..   1649 KB  6/14/2006
  dieu khien dong oc kodo..   2061 KB  6/14/2006
  Dieu khien may nen khi ..   1235 KB  2/4/2003
  DIEU KHIEN QUA TRINH-21..   443 KB  7/7/2006
  Dieu khien so -33.doc 10369 KB  10/12/2007
  dieu khien toc do quay ..   3110 KB  6/4/2006
  DK den gt-60.doc 833 KB  4/16/2006
  dk dong co dien 1 chie..   2277 KB  6/14/2006
  DK so Dc -31.doc 21202 KB  8/3/2002
  DK so-32.DOC 10298 KB  7/28/2003
  DKnenkhi thuydienTB-89...   1468 KB  7/21/2005
  DKTD-13.doc 1166 KB  4/5/2006
  DL DKmaynenkhi XMBS-87...   7579 KB  5/21/2006
  Do An BK (109).doc 388 KB  12/31/2004
  Do An BK (113).Doc 596 KB  12/29/2004
  Do An BK (120).doc 154 KB  9/5/2005
  Do An BK (131).Doc 409 KB  3/30/2006
  Do An BK (141).doc 561 KB  3/23/2004
  Do An BK (154).doc 802 KB  5/13/2004
  Do An BK (157).doc 1528 KB  5/16/2004
  Do An BK (166).doc 4177 KB  1/6/2006
  Do An BK (176).doc 3264 KB  12/15/2005
  Do An BK (232).doc 1734 KB  11/12/2006
  Do An BK (26).tmp 746 KB  11/14/2005
  Do An BK (42).doc 1364 KB  2/21/2002
  Do An BK (43).doc 4909 KB  3/30/2006
  Do An BK (48).Doc 400 KB  2/21/2002
  Do An BK (56).doc 472 KB  2/26/2002
  Do An BK (58).doc 783 KB  3/30/2006
  Do An BK (60).doc 976 KB  2/21/2002
  Do An BK (73).Doc 767 KB  1/9/2002
  Do An BK (77).DOC 3684 KB  3/30/2006
  Do An BK (81).DOC 510 KB  3/13/2003
  Do An BK (97).doc 690 KB  5/22/2005
  Do An BK (98).doc 3456 KB  4/2/2005
  Do an cung cap dien cho..   2755 KB  6/3/2006
  Do an cung cap dien NML..   2752 KB  7/16/2006
  do an dtcs moi sua.doc 1707 KB  2/5/2004
  Do an mang luoi thoat n..   604 KB  11/12/2007
  Do an mon hoc-MAY DIEN ..   612 KB  5/17/2007
  do an mon tdh qtsx.doc 737 KB  3/11/2008
  DO AN TOT NGHIEP - DIEN..   5377 KB  5/19/2007
  do an.doc 1319 KB  6/21/2006
  do an2.doc 9571 KB  2/11/1999
  do luong va tu dong die..   3622 KB  2/15/2006
  do mon hoc dien tu cong..   1414 KB  7/14/2006
  Do nd 5 kenh-68.doc 763 KB  11/24/2005
  do,dchinhTD dco-25.DOC 1260 KB  6/24/2002
  Do,dieu chinh nhiet do ..   11874 KB  2/7/2006
  Do,KC nhdo-36.DOC 1982 KB  1/26/2005
  doan cao ap cua tuan da..   2107 KB  7/29/2007
  Doi xunghoa luoidien-10..   2051 KB  11/7/2005
  Doluong codien-76.DOC 1327 KB  7/23/2005
  Doluong dien PPLamthao-..   224 KB  7/17/2005
  Drawing3.dwg 67 KB  4/22/2008
  dt cong suat.doc 1406 KB  5/9/2007
  gach thach ban.doc 267 KB  7/15/2006
  Han khungxe Wave-74,tn...   536 KB  7/6/2006
  he thogn cung cap dien ..   1737 KB  6/14/2006
  he thong cap dien cho n..   2641 KB  6/14/2006
  he thong dien_chuong ....   841 KB  6/14/2006
  he thong dien_thiet ke...   817 KB  6/14/2006
  he thong dieu khien xug..   2105 KB  6/14/2006
  HÖ thèng ®iÒu khiÓn trª..   1853 KB  5/18/2007
  kd db ro to long soc.DOC 1785 KB  6/14/2006
  KÐB rôto dây qu?n.doc 2546 KB  10/26/2005
  khao sat bien tanALTIVA..   30801 KB  6/14/2006
  khoa sat he thong cung ..   1181 KB  6/14/2006
  khoi dong don gco dienk..   1165 KB  6/14/2006
  KT truyen dan.doc 293 KB  10/26/2005
  lien quan den lap dat t..   269 KB  6/14/2006
  LO CAM UNG DIEN TU .doc 7125 KB  6/2/2007
  mach lap rap.DOC 265 KB  6/14/2006
  mang dien thietke.DOC 741 KB  6/14/2006
  may bien ap.DOC 1761 KB  6/14/2006
  may dien .doc 498 KB  5/17/2007
  May Dien BTD-14.DOc 330 KB  4/20/2005
  May dien tim-83.doc 2250 KB  2/4/2003
  May phat dien -60.doc 1501 KB  8/20/2002
  maybiendong-67.DOC 1064 KB  7/23/2005
  MaydienCS nho-40.doc 868 KB  10/30/2001
  maydientim-83.DOC 2315 KB  7/23/2005
  Maypharungtim-60.DOC 1310 KB  7/23/2005
  Mayphatdien3pha-15.DOC 1668 KB  2/9/2006
  MBA 1pha-54.DOC 748 KB  7/25/2005
  MBA 3 pha-109.DOC 1519 KB  4/13/2006
  MBA 400-33.doc 2907 KB  3/6/2006
  MBA thunghiem -108.doc 4952 KB  9/8/2005
  MBA-37.DOC 577 KB  2/15/2006
  MFD 3pha-116.doc 2615 KB  7/5/2006
  Mo phong may tinh.DOC 1222 KB  2/10/2006
  muc luc thiet ke nha ma..   45 KB  6/14/2006
  NAP AC QUY TU DONG.doc 1493 KB  6/6/2007
  Nap ac quy.doc 2536 KB  2/22/2003
  Nap ac quy1.doc 2536 KB  2/22/2003
  Nap acquy tu dong.doc 6190 KB  9/5/2007
  nghich luu lo toi.doc 1403 KB  6/20/2006
  nguon on ap dai rong ki..   925 KB  6/14/2006
  nguon va phu tai.DOC 2141 KB  6/14/2006
  Nguonsay-28,bctt.DOC 1325 KB  7/17/2005
  NH AMAY DIEN .doc 2254 KB  5/21/2007
  nha may dong ho chinh x..   2146 KB  5/22/2004
  nha may nhiet NA DUONG...   2677 KB  1/4/2007
  NM Luyenkim den-106.DOC 2087 KB  5/25/2006
  NM Luyenkim-87.DOC 1285 KB  4/10/2004
  NMD4X400-114.DOC 2661 KB  5/25/2006
  NMD-hong anh.doc 2907 KB  10/20/2005
  On ap sat tu.doc 1321 KB  6/1/2001
  On ap xc 1kva-77.doc 6983 KB  11/20/2005
  On ap xc-67.doc 3407 KB  11/17/2005
  PLC Cua garatudong PLC-..   2781 KB  7/8/2006
  PLC Cua TD dungLOGO-60,..   599 KB  7/21/2005
  PLC gioithieu- 30.DOC 274 KB  2/1/2005
  PLC may xanton-172,tn.DOC   2908 KB  8/2/2007
  PLC nm ximang-115.doc 1287 KB  8/21/2005
  PLC S7 – 200 ..   1087 KB  8/15/2007
  PLC tram tron BT-103.doc 4117 KB  2/25/2006
  PLC tram110 XMbutson-88..   408 KB  2/4/2003
  PLC xmButson-87.DOC 618 KB  7/22/2005
  PLC-51.DOC 576 KB  5/14/2006
  Quan MD 3 pha-23.doc 638 KB  10/24/2005
  RO LE..DOC 1469 KB  6/14/2006
  rôt o ong soc.DOC 1285 KB  6/14/2006
  SKADA-23.DOC 220 KB  7/22/2005
  State of Charge.doc 6115 KB  12/16/2007
  TaiLieuTudonghoa-13.doc 91 KB  6/1/2002
  TB dchinh CN-13.DOC 4350 KB  7/23/2005
  Tbi dchinh cnghiep -14...   4337 KB  5/30/2002
  TDD bctn-13.DOC 359 KB  9/4/2005
  theit ke luoi dien khu ..   5889 KB  6/14/2006
  Thi?t k? Role trung gia..   886 KB  6/24/2006
  thie ke nha may dien.DOC 2685 KB  6/14/2006
  thie t ke luoi dienkhu ..   2805 KB  6/14/2006
  thiet bi do co dien nng..   1316 KB  12/31/2002
  thiet ke bien ap dien l..   957 KB  6/14/2006
  thiet ke bo bam xung 1 ..   4373 KB  6/14/2006
  thiet ke bo khoi dong d..   857 KB  6/14/2006
  thiet ke bo khoi dong d..   857 KB  6/14/2006
  Thiet ke buong khi dot ..   3205 KB  6/14/2006
  thiet ke cap dien.DOC 510 KB  5/16/2007
  thiet ke chong set1.DOC 2853 KB  6/14/2006
  thiet ke cung cap dien ..   1633 KB  6/14/2006
  thiet ke cung cap dien ..   4009 KB  6/1/2007
  thiet ke day chuyen san..   1629 KB  6/14/2006
  thiet ke dieu khien nhi..   1117 KB  6/14/2006
  thiet ke dieu khien nhi..   1117 KB  6/14/2006
  THIET KE DO AN CUNG CAP..   1168 KB  5/15/2007
  Thiet ke don g co dien ..   1213 KB  6/14/2006
  thiet ke dong co dien 3..   1145 KB  6/14/2006
  thiet ke dong co dieu k..   1199 KB  12/26/2007
  thiet ke dong co dieu k..   1369 KB  6/14/2006
  thiet ke dong co dieu k..   1369 KB  6/14/2006
  thiet ke dong co ko don..   1233 KB  6/14/2006
  thiet ke he thong cung ..   2001 KB  6/14/2006
  thiet ke he thong cung ..   3480 KB  7/18/2006
  thiet ke he thong.doc 2527 KB  7/14/2006
  thiet ke he truyen dong..   2261 KB  6/14/2006
  thiet ke he truyen dong..   2277 KB  6/14/2006
  thiet ke luoi dien chun..   721 KB  6/14/2006
  thiet ke luoi dien chuo..   1653 KB  6/14/2006
  thiet ke luoi dien khu ..   6004 KB  5/20/2007
  thiet ke luoi dien.DOC 4221 KB  6/14/2006
  thiet ke luoi din khu v..   1837 KB  6/14/2006
  thiet ke luoi din khu v..   1837 KB  6/14/2006
  thiet ke ma ien ....doc 1536 KB  6/19/2006
  thiet ke mach dieu khie..   2237 KB  6/14/2006
  thiet ke mang dien cho ..   1221 KB  6/14/2006
  thiet ke mang luoi dien..   709 KB  6/14/2006
  thiet ke may danh toi.DOC   2325 KB  6/14/2006
  thiet ke may dieu chinh..   869 KB  6/14/2006
  Thiet ke mBA 400KV A ng..   1169 KB  6/14/2006
  thiet ke nguon han ho q..   809 KB  6/14/2006
  thiet ke nguon ma dien ..   2129 KB  6/14/2006
  thiet ke nguon on ap ki..   1809 KB  6/14/2006
  thiet ke nha ma y dien...   2677 KB  6/14/2006
  thiet ke nha may dien v..   2493 KB  6/14/2006
  thiet ke nha may dien v..   2493 KB  6/14/2006
  thiet ke nha may luyen ..   2810 KB  6/2/2006
  thiet ke nha may nhiet ..   2753 KB  6/14/2006
  thiet ke nha may nhiet ..   2753 KB  6/14/2006
  thiet ke phan xuong sua..   1767 KB  6/3/2007
  thiet ke ro le chot ram..   1925 KB  6/14/2006
  thiet ke ro le lkieu.DOC 1817 KB  6/14/2006
  Thiet ke role trung gia..   1133 KB  6/14/2006
  thietkehtccdcho nh©müan..   2834 KB  6/5/2007
  thinghiem TDD-13.DOC 361 KB  7/23/2005
  ThinghiemTDD-13.doc 350 KB  12/1/2002
  thite ke nguon on ap.rtf 3308 KB  6/24/2006
  Thuy dien Hoa Binh.doc 96 KB  4/8/2006
  tieu luan tu dong hoa q..   194 KB  11/3/2002
  Tính toán h? th?ng n?i ..   6919 KB  7/18/2005
  tinh toan mach dien tu...   265 KB  7/18/2005
  tinhtoannha may dien.DOC 2177 KB  6/14/2006
  tinhtoannha may dien564..   2177 KB  6/14/2006
  tjot ke nha may nhiet d..   565 KB  6/14/2006
  tjot ke nha may nhiet d..   565 KB  6/14/2006
  TK mangdien-153.doc 5322 KB  7/14/2006
  TK NHA MAY DIEN .doc 3002 KB  5/21/2007
  tong quan lo dien tro.DOC   2777 KB  6/14/2006
  tong quan lo dien tro6+..   2777 KB  6/14/2006
  truyendongdien-14.doc 346 KB  11/19/2002
  TruyendongT-D-54.doc 934 KB  2/3/2003
  tu dong dieu kien.DOC 1581 KB  5/16/2006
  tu dong qt sa xuat1.DOC 63 KB  10/22/2003
  Tuongtuso-17.DOC 281 KB  7/18/2005
  V? m?ch và thi?t k? m?c..   552 KB  5/16/2007
  vixuly.doc.doc 463 KB  7/16/2006
  xay dung he thong dieuk..   2329 KB  6/14/2006

  297 file(s)
  Total filesize 594911 KB
  1.22 GB free
  Up link mới 2/12/11

  Link Megaupload :
  http://www.megaupload.com/?d=2APDMSY6
  http://www.megaupload.com/?d=ZFS1FJJY
  http://www.megaupload.com/?d=B0MK36MP
  http://www.megaupload.com/?d=H40F10P2
  http://www.megaupload.com/?d=NHIW147J
  http://www.megaupload.com/?d=3IFNIH15
  http://www.megaupload.com/?d=O3DN19PD
  http://www.megaupload.com/?d=V9CO5CMD
  http://www.megaupload.com/?d=OVAA536F

  Link MediaFire:
  Do an.part01.rar
  Do an.part02.rar
  Do an.part03.rar
  Do an.part04.rar
  Do an.part05.rar
  Do an.part06.rar
  Do an.part07.rar
  Do an.part08.rar
  Do an.part09.rar
  Do an.part10.rar
   
 2. haiquan1903

  haiquan1903 New Member

  Anh oi anh có đồ án môn vi xử lý ứng dụng VDK 8051 điều khiển hiển thị ma trận LED hiển thị dòng chữ ..... nào không cho em xin với,thanks anh trước!
   
 3. song_trang

  song_trang New Member

 4. callmecallme

  callmecallme New Member

  ban oj guj la link 3 dj]
  link die uj
   
 5. arsenalxt

  arsenalxt New Member

  Sao down về .Giải nén ra nó bị lỗi là sao vậy mọi người
  Chỉ em với
  Thank
   
 6. viethop88

  viethop88 New Member

 7. suazes54

  suazes54 New Member

  cho e xin lai cai part03 mediafire di a ui, die rui`!
   
 8. bilyfor

  bilyfor New Member

  tks nhìu
  mà cho mình xin cái part3, link die rùi
   
 9. duantro

  duantro New Member

  gửi cho mình xin link part 3 với.thanks!
   
 10. anhquytoiday

  anhquytoiday New Member

  Part 3 die rồi . Gửi lại đi bạn ơi chứ tải về hết mà không có Part 3 Sao giải nén được bạn
   
 11. phamhung0902

  phamhung0902 New Member

  link mediafire part03.rar bị die rồi bạn ơi. Bạn hãy úp lại giùm nhe! thank's nhiều.
   
 12. hieuhuynh_1139

  hieuhuynh_1139 New Member

  thanks hi, mà link 3 die mất rồi, sao bro ko sữa lại vậy,
   
 13. ngocphuc24h

  ngocphuc24h New Member

  đăng làm gì mấy cái link die zay ?
   
 14. hieppc17

  hieppc17 New Member

  mình đang đang làm đồ án tốt nghiệp môn cao áp. đề tài là thiết kế chống sét cho TBA 110/22 (KV) và đường dây 110KV.Bạn nào co file thi up lên giúp mình với. xin cảm ơn nhiều
   
 15. phamly10

  phamly10 New Member

  bác nào up lên lỗi part 3 mà chả chịu sửa , nản thật, load về hết còn cái cuối cùng die, bằng thừa bác ạ
   
 16. quangdhdl

  quangdhdl New Member

  anh em giup em bai do an: thiet ke nguon cap dien cho dong co mot chieu kich tu doc lap dam bao yeu cau toc do. do tron, on dinh, chong qua tai va chong mat kick tu?
   
 17. daovanhai3

  daovanhai3 New Member

  moi nguoi oi cho em cai po3 voi bi xoa mât roi
   
 18. xuanducbkdn

  xuanducbkdn New Member

  Cho xin lẠi part 3 Đi anh Ơi
   
 19. phivanthanma

  phivanthanma New Member

  up lại đi bạn ơi link media die hết rùi, mega chắc sập ùi :(
   
 20. dohuyonline

  dohuyonline New Member

  anh ơi cho e xin lại toàn bộ link down với lỗi down hết rồi.
  :)
   

Chia sẻ trang này